25% BULK KORTING

Algemene Voorwaarden

Definities

 1. Vegan Fit Factors: Vegan Fit Factors, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 81623941.
 2. Klant: degene met wie Vegan Fit Factors een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Vegan Fit Factors en klant samen.
 4. Consument: een klant die als privépersoon of vanuit een bedrijf handelt.

Identiteit van Vegan Fit Factors

Vegan Fit Factors
Correspondentieadres:
Thurledeweg 125 – 8601
3044ER Rotterdam
info@veganfitfactors.nl

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Vegan Fit Factors.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten toepasselijk van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 Prijzen

 1. Alle prijzen die Vegan Fit Factors hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Vegan Fit Factors hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Vegan Fit Factors ten alle tijden wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Vegan Fit Factors niet kon voorzien ten tijde van het doen van aanbiedingen c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij/zij daaraan geen anderen rechten aan ontlenen dan dat het een aanbieding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Vegan Fit Factors gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Vegan Fit Factors roept recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogste is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Vegan Fit Factors, tenzij partijen hierover anderen afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt en de verzegeling niet van het product is gehaald
 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • Op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen van de bestelling
 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn/haar beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@veganfitfactors.nl, indien gewenst me behulp van het herroepingsformulier dat via de website www.veganfitfactors.NL, kan worden gedownload.
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Vegan Fit Factors, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Vegan Fit Factors indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan VeganFitFactors heeft geretourneerd.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Vegan Fit Factors blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Vegan Fit Factors op grond van wat voor met Vegan Fit Factors gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Vegan Fit Factors zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
 4. Indien Vegan Fit Factors een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Vegan Fit Factors het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen

 Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Vegan Fit Factors, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering online bestelde producten vindt plaats op het door de klant gegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Vegan Fit Factors het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolgd dat de klant een verlate levering niet aan Vegan Fit Factors kan tegenwerpen.

 Levertijd

 1. De door Vegan Fit Factors opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Vegan Fit Factors.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomsten te ontbinden, Vegan Fit Factors niet binnen 14 dagen schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 Verpakkingen en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Vegan Fit Factors niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij de eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Vegan Fit Factors, bij gebreke waarvan Vegan Fit Factors niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten zijn uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door onduigelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risicoverlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat het over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking inclusief verzegeling van de producten.
 • Het product is nog niet gebruikt
 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en producten welke gebruikt of beschadigd zijn kunnen niet worden geruild.
 2. Vegan Fit Factors dient hiervan per mail (info@veganfitfactors.nl)op de hoogte gesteld te zijn, waarna na akkoord een retouretiket verstuurd zal worden.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Vegan Fit Factors tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Vegan Fit Factors geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Vegan Fit Factors geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Vegan Fit Factors daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Vegan Fit Factors in staat is hierop te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen beide partijen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Vegan Fit Factors.
 2. Het is de verantwoording van de klant dat een ingebrekestelling Vegan Fit Factors ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt

Aansprakelijkheid klant

Als Vegan Fit Factors een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Vegan Fit Factors verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Vegan Fit Factors

 1. Vegan Fit Factors is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Vegan Fit Factors aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Vegan Fit Factors is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Vegan Fit Factors aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in de catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichtingen.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Vegan Fit Factors vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Vegan Fit Factors toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Vegan Fit Factors niet blijvend of tijdelijk mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Vegan Fit Factors in verzuim is.
 3. Vegan Fit Factors heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Vegan Fit Factors kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Vegan Fit Factors in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Vegan Fit Factors kan worden toegerekend in een van de wil van Vegan Fit Factors onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Vegan Fit Factors kan worden verlangd.
 2. Tot in de lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen derden; onverwachtse stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Vegan Fit Factors 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Vegan Fit Factors er weer een kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Vegan Fit Factors is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dien overeenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Vegan Fit Factors is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Vegan Fit Factors zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Vegan Fit Factors.
 2. De bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Vegan Fit Factors bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Vegan Fit Factors is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele schillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.